กลยุทธ์ (Strategy Issues)

กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะอาชีพ และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและมีความต้องการพิเศษให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ และพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นเลิศอย่างเต็มตามศักยภาพกลยุทธ์ที่ ๓ สร้างรากฐานความคิด ความรัก ความศรัทธาในความเป็นไทย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ และสถาบันหลักของชาติ

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ครูออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างเสริมขวัญกำลังใจ และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการบูรณาการหลักคิด หลักปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง