▌ วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียน 

ปีการศึกษา 2565 - 2569 

"พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"


พันธกิจ (Mission)

 

       ๑. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

       ๒. ส่งเสริม และพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองเพื่อให้มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

       ๓. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกรักความเป็นไทยและยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

       ๔. บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมกระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Digital)

       ๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)