เป้าประสงค์หลัก (Goals)

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะและสมรรถนะตามหลักสูตร มีคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองและเป็นพลโลกที่ดี (Global Citizen)

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ และมีความต้องการพิเศษได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ และพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นเลิศอย่างเต็มตามศักยภาพ

๓. ผู้เรียนรักและศรัทธาในสถาบันหลักของชาติ มีคุณลักษณะรักความเป็นไทย และยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตรงตามสายงาน มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้

๕. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางการบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง