▌ ตราสัญลักษณ์

“พระขรรค์สามง่าม สวมด้วยห่วงมงคล” 

พระขรรค์ หมายถึง อาวุธของพระนารายณ์ แสดงถึงความเฉียบแหลมทางปัญญา 

ห่วงมงคลสามห่วง หมายถึง พัฒนา สามัคคี มีวินัย 

เส้นวงกลมนอก ๓ เส้น หมายถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์