▌ หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีการดำเนินการจัดโครงสร้างหลักสูตรเป็น ๒ ช่วงชั้นดังนี้

๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จัดกลุ่มการเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

๑.๑ กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(SME) ได้แก่

ม.๑/

ม./

ม./

๑.๒ กลุ่มการเรียนปกติ ได้แก่

ม.๑/ – ม.๑/

ม.๒/ – ม.๒/

ม.๓/ – ม.๓/

๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จัดกลุ่มการเรียนทั้งหมด ๓ กลุ่ม ดังนี้

๒.๑ กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(SME) ได้แก่

ม.๔/

ม./

ม./

๒.๒ กลุ่มเน้นวิทย์ ได้แก่

ม.๔/ – ม.๔/

ม.๕/ – ม.๕/

ม.๖/ – ม.๖/

๒.๓ กลุ่มเน้นภาษา ได้แก่

ม.๔/๖ – ม.๔/

ม.๕/

ม.๖/

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีการดำเนินการหลักสูตร ตั้งแต่ ปวช.๑-๓

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุรินทร์ เพื่อเปิดการเรียนการสอน โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) จำนวน ๓ สาขา คือ 

๑. สาขาการบัญชี 

๒. สาขาการโรงแรม 

ม./๗ (สาขาการโรงแรม, สาขาการบัญชี)


ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

อัพเดทข้อมูล : ๕ พฤษาคม ๒๕๖๕