▌ ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔– ปัจจุบัน นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ นายเสงี่ยม วงค์พล ตำแหน่งผู้อำนวยการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๑ นายนิเวศน์ เนินทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าที่ ร.ต. บัญญัติ สมชอบ ตำแหน่งผู้อำนวยการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๖ นายชูเดช อำพันทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๕๐ นายแสน แหวนวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ – พ.ศ. ๒๕๔๔ นายวีระ ประเสริฐยิ่ง ตำแหน่งผู้อำนวยการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ. ๒๕๔๓ นายปราสาท ธนาสูรย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ 

พ.ศ. ๒๕๓๓ – พ.ศ. ๒๕๔๐ นายคูณ เอี่ยมสะอาด ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ 

พ.ศ. ๒๕๓๑ – พ.ศ. ๒๕๓๓ นายพรหม ดาศรี ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

พ.ศ. ๒๕๒๙ – พ.ศ. ๒๕๓๑ นายถวัลย์ มีมาก ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

พ.ศ. ๒๕๑๖ – พ.ศ. ๒๕๒๙ นายสุริยัน ลามาตย์ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่