▌ เพลงมาร์ช

เพลงมาร์ชโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

คำร้อง (เดิม:นางสาวสุวคนธ์ ทองแม้น)

คำร้อง (ปรับปรุง:นางอมร พันชนะ, นายกรวีย์ คงตน)


พวกเราชาว ส.ร.ค.งามเลิศหนอในด้านการศึกษา

โรงเรียนดีมีวินัยใฝ่ค้นคว้าขุมพลังทางปัญญาของชุมชน

โรงเรียนพร้อมเทคโนฯ การศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดูมากล้น

บูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชนพัฒนาคนให้รุ่งเรืองสืบไป


เราอนุรักษ์ความเป็นไทยเชิดชูไว้ชาติศาสนา

เรารู้รักสามัคคีมีจรรยาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติดไม่คิดลอง

เราจะหลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งให้ซาบซึ้งสมญานามลูกแสดเขียว

มีความรักยึดดวงใจใฝ่กลมเกลียวที่ยึดเหนี่ยวพระพุทธเทพนวมงคล


จะสัญญาเป็นคนดีไม่มีเปลี่ยนจะพากเพียรเร่งศึกษาพาฝึกฝน

จรรยาดีมีปัญญาน่าชื่นชมคนนิยมงามเลิศล้ำชาว ส.ร.ค.

คนนิยมสำโรงทาบวิทยาคม