▌ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๑/๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโดด ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ ๓๒๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๖๙๓๓๔, โทรสาร ๐๔๔- ๕๖๙๓๐๐ 

มีเนื้อที่ ๖๓ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา 

ข้อมูลด้านการบริหาร 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ วุฒิการศึกษา ค.บ. (โสตทัศนูปกรณ์), กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔

รองผู้อำนวยการ จำนวน ๓ คน 

     ๑. นางสาวศิรินยา สิงห์คำ     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

๒. นางสาวเกนิกา ชัยชาญ     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

๓. นางสาวจันทร์เพ็ญ สันทาลุนัย     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

๔. นางวริษฐา นิ้วทอง     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ ๒๖๑/๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโดด ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรง ทาบ จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อที่ ๖๓ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา พื้นที่ตั้งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมถึงเมื่อ ถึงฤดูฝน โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอำเภอ ๑.๕ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัด ๕๕ กิโลเมตร โรงเรียนสำโรง ทาบวิทยาคมใช้อักษรย่อว่า ส.ร.ค. เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้ตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖ ทำการสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นรับนักเรียนรุ่นแรกได้ ๖๘ คนต่อมาเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาชน (มพช.) รุ่นที่ ๑ 

พ.ศ. ๒๕๑๖ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาศัยยืมห้องเรียนโรงเรียน บ้านสำโรงทาบ (บริคุตต์วิทยาคุณ) ต่อมาเมื่ออาคารชั่วคราวสร้างเสร็จได้ย้ายมาเรียนประจำที่อาคารชั่วคราว 

พ.ศ. ๒๕๒๒ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๕ โครงการย่อยที่ ๖ ชื่อโครงการว่า "โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท" ใช้อักษรย่อว่า มพช. พ.ศ. ๒๕๒๗ โรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา สายอาชีพหลักสูตรวิชาชีพ (วช.) แผนการเรียนเกษตรกรรม คหกรรมศาสตร์และ อุตสาหกรรม (แผนกช่างเชื่อม) พ.ศ. ๒๕๓๐ โรงเรียนได้ยกเลิกหลักสูตรวิชาชีพ (วช.) มุ่งจัดการเรียนการสอน สายสามัญ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงเรียนได้รับการยกระดับให้เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียน และได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรัฐจัดเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทดแทนการชำระเงินบำรุงการศึกษาให้นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๕๐ 

พ.ศ. ๒๕๓๘ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่น เพิ่มขึ้นอีก ๑ หลักสูตร จำนวน ๑ ห้อง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ โรงเรียนได้รับอนุมัติและรัฐจัดสรรเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทดแทนเงิน บำรุงการศึกษาในสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๐๐ % 

พ.ศ. ๒๕๔๖ เข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันเป็น โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการกระจายอำนาจทางการศึกษาสู่ สถานศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบวัดผลประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรสถานศึกษา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ “เป็นสถานศึกษา แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๐” ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล 

พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการประทานโล่ตาม “โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ให้การ สนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด “ดีเด่น” ปี ๒๕๕๐” จากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร ราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาดในงานวันคล้ายวันสถาปนายุว กาชาดไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ “สถานศึกษา แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐” ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล 

พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนได้บริหารจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริ โดยเฉพาะการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบโรงเรียน/ มีผลงานเชิงประจักษ์ สำนักงานทรัพย์ส่วน พระมหากษัตริย์เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานถวายการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มอบพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่โรงเรียน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนได้ผ่านการประเมิน/เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติเป็น “ศูนย์ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยสำนักงาน ปลัดระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิ สยามกัมมาจล 

พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับการประเมินและรับรองการเปิดหลักสูตร ห้องเรียนพิเศษ เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมได้รับเกียรติบัตร “โรงเรียนต้นแบบระบบประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา” ระดับสหวิทยาเขต ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมและ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “MOE AWARDS สาขา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จาก กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้ทำข้อตกลงร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา สุรินทร์ เปิดห้องเรียนหลักสูตรทวิศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในสาขาการบัญชี และการโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมได้รับโล่ “สถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best practice) ด้านโรงเรียนจัดเน้นคุณภาพผู้เรียนจุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยพัฒนาผู้เรียนสู่ ศตวรรษที่ ๒๑” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนได้รับมอบป้ายประกาศ “โรงเรียนรักษาศีล ๕” ในโครงการโรงเรียนรักษา ศีล ๕ ในสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง “โรงเรียนที่มีการ จัดการระบบดูแลช่วยเหลือดีเด่น” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนได้รับมอบเกียรติบัตร “ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดีเด่น” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับรางวัล “โรงเรียนที่มีเว็บไซต์สถานศึกษา ระดับ ดีเด่น” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับรางวัล “สถานศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยมเชิง ประจักษ์ ระดับประเทศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑” จาก สมาคมครูอำเภอสำโรงทาบ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับรางวัล “โรงเรียนที่ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่ มีความสมารถด้านภาษาไทย มีผลงานและประสบผลสำเร็จ กิจกรรมแต่งคำประพันธ์อินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้น ม. ๔-๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับรางวัล “ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปี การศึกษา ๒๕๕๙ ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” จากกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับรางวัล “เกียรติบัตรให้การสนับสนุนการสมัคร เป็นสมาชิก 0BEC LINE เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับรางวัล “IQA AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  : พระพุทธเทพนวมงคล

คติพจน์ ปรัชญา และคำขวัญ 

 คติพจน์ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ 

 ปรัชญา ความรู้ดี มีจรรยา พลานามัยสมบูรณ์ 

 คำขวัญ เรียนดี มีวินัย ห่างไกลสิ่งเสพติด ใกล้ชิดชุมชน 

สีประจำโรงเรียน

 สีแสด หมายถึง ความแกร่งกล้า ความเข้มแข็ง ความสง่า 

 สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น ความอดทน ความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ความเจริญงอกงาม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 ๒. ซื่อสัตย์ สุจริต 

 ๓. มีวินัย

 ๔. ใฝ่เรียนรู้

 ๕. อยู่อย่างพอเพียง

 ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน

 ๗. รักความเป็นไทย

 ๘. มีจิตสาธารณะ

อัตลักษณ์ (ยิ้ม ไหว้ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง)

   ยิ้ม หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความเป็นบุคคลที่มองโลกในแง่ดี แจ่มใส มั่นใจในตนเอง มีสเน่ห์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

        ไหว้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความเป็นบุคคลที่มีมารยาท มีไมตรีที่ดีมีสัมมาคารวะ

        ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

        อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่อยู่รอดในสังคมได้อย่างมีความสุข


เอกลักษณ์ (พอเพียง)

           พอเพียง หมายถึง การน้อมนำหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไขการมีความรู้และคุณธรรม มาเป็นหลักคิดและวิธีปฏิบัติของตนของบุคลากร และถ่ายทอดสู่ตัวผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ค่านิยมขององค์กร

"SRK" ย่อมาจาก Samrongthapwittayakom school

           S-Sufficiency หมายถึง ความพอเพียง ในที่นี้หมายถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           R-Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ

           K-Knowledge หมายถึง ความรู้

       SRK การใช้ความรู้ พร้อมกับน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดและแนวปฏิบัติร่วมกันขององค์กร โดยอาศัยการร่วมมือร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ