▌ คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์และป้องกันอัคคีภัย 

🔴  รวมคำสั่งเวรฯ 

2565     2564     2563     2562     2561

2566     2567

▌ ระเบียบการปฏิบัติหน้าที่

ระเบียบการปฏิบัติหน้าที่.pdf