▌ ข่าวประกาศ ปีการศึกษา 2566

หน้าหลักข่าวประกาศ

🔴 ข่าวประกาศภายในโรงเรียน

🔵 ข่าวประกาศภายนอกโรงเรียน

🔴 ประกาศการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 Read more

🔴 ประกาศการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ Read more

🔴 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 (อนุมัติจบ 29 มีนาคม 2567) Read more

🔴 ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม ห้องเรียนปกติ ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2567 Read more

🔴 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 Read more

🔴 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 Read more

🔴 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 Read more

🔴 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1, ม4 และ ปวช.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 Read more

🔴 ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ (ม.1, ม.4, ปวช.1) ปีการศึกษา 2567 Read more

🔴 ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (SME) ประจำปีการศึกษา 2567 Read more

🔴 ประกาศผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567 Read more

🔴 ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (SME) Read more

🔴 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (SME) ประจำปีการศึกษา 2567 Read more

🔴 ประกาศหยุดเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ ปวช.2-3 เนื่องในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม (2-3 ก.พ. 2567) ณ ค่ายค่ายลูกเสือเกาะโกดกง จ.สุรินทร์ Read more

🔴 ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2566 Read more

🔴 ประกาศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง การปิดโรงเรียนด้วยกรณีพิเศษ Read more

🔴 ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (SME) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 Read more

🔴 ผลการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ Read more

🔴 ตารางสอบกลางภาค 2/2566 (8-10 มกราคม 2567) Read more

🔴 ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม Read more

🔴 ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง ระเบียบว่าด้วย การตัดและเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 Read more

🔴 ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม พ.ศ. 2566 Read more

🔴 ประกาศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 Read more

🔴 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และ 80 ภาคเรียนที่ 1-2566 นักเรียนที่มีเวลาเรียน ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึง 80 Read more

🔴 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read more

🔴 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read more

🔴 ยกเลิก ประกาศเรียนออนไลน์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Read more

🔴 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สพม.สุรินทร์ Read more

🔴 หยุดเรียนภายในวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566 Read more

🔴 ปิดเรียน (กรณีพิเศษ) Read more

🔴 รับสมัครเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ Read more

🔴 ระเบียบโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ว่าด้วย ทรงผมของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read more

🔴 ระเบียบโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More

🔴 ระเบียบโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  Read more

🔴 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566  Read more

🔴 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566  Read more

🔴 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566  Read more

🔴 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566  Read more

🔴 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SME) ประจำปีการศึกษา 2566  Read more

🔴 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียน SME ปีการศึกษา 2566 Read more

🔴 ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566 Read more

🔴 ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียน SME ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 Read more