ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (SME) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

หน้าหลักรับสมัคร SME 67 >>

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ (SME) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรับนักเรียน SME ม.1_2567.pdf

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ (SME) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรับนักเรียน SME ม.4_2567.pdf

หลักฐานประกอบการสมัคร


  - ห้องเรียนพิเศษ SME ม.1

            1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

            2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

            3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ. 1 : ป) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.7) ปีการศึกษา 2566 หรือเทียบเท่า

            4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

        - ห้องเรียนพิเศษ SME ม.4

            1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

            2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

            3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1 : บ) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.7) ปีการศึกษา 2566 หรือเทียบเท่า

            4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ปฏิทินรับสมัคร