▌ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง ระเบียบว่าด้วย การตัดและเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศการตัดและเพิ่มคะแนนความประพฤติ สรค.pdf