ประกาศหยุดเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ ปวช.2-3 เนื่องในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม (2-3 ก.พ. 2567) ณ ค่ายค่ายลูกเสือเกาะโกดกง จ.สุรินทร์