ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1, ม4 และ ปวช.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

▌ม.1

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567.pdf

▌ม.4, ปวช.1 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567.pdf