ระเบียบโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖