ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม พ.ศ. 2566