ประกาศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง การปิดโรงเรียนด้วยกรณีพิเศษ ในวันที่ 16 มกราคม 2567

ด้วยในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมร่วมกับสมาคมครูอำเภอสำโรงทาบ ได้กำหนดงานวันครูและกฬาวันครูสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอสำโรงทาบ ในวันที่ 16 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

ดังนั้นโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมจึงประกาศให้นักเรียนทุกระดับชั้นหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เป็นเวลา 1 วัน และโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 และจะชดเชยการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโอกาสต่อไป