ระเบียบโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ว่าด้วย ทรงผมของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖