ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และ 80 ภาคเรียนที่ 1-2566 นักเรียนที่มีเวลาเรียน ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึง 80