ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

รายงานตัวและมอบตัว วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2567

ส่งเอกสารมอบตัว และชำระค่าบำรุงการศึกษา ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 

result_normal2567_m4+p_1.pdf

หมายเหตุ

      1. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนจากโรงเรียนเดิม

      2. นักเรียนต้องนำผู้ปกครองนักเรียนมาด้วยในวันมอบตัว

      3. หลักฐานในการมอบตัวที่เป็นฉบับสำเนา ให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

      4. จ่ายค่าบำรุงการศึกษาในวันมอบตัว จำนวน 3,660 บาท

          รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม