กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2566 - September 23, 2023 Read more  

กิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2566 - September 21, 2023 Read more  

กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566  - September 7, 2023 Read more  

รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2566  - August 29, 2023 Read more  

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล ระบบสุขภาพจิตโรงเรียน School Health HERO  - August 28, 2023 Read more  

โครงการสถานีสุขภาพในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  - August 25, 2023 Read more  

โครงการหยุดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น STOP TEEN MOM รุ่นที่ 2  - August 23, 2023 Read more  

โครงการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  - August 23, 2023 Read more  

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน อย่างยั่งยืนปีงบประมาณ 2566  - August 21, 2023 Read more  

มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร การประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ "สำโรงทาบทราบแล้วเปลี่ยน"  - July 25, 2023 Read more  

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ ประจำปี 2566  - July 12, 2023 Read more  

ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  - July 6, 2023 Read more  

ประเมินสภานักเรียน  - July 6, 2023 Read more  

นิเทศกำกับ ติดตาม ชมรม STRONGจิตพอเพียง จังหวัดสุรินทร์ "โครงการ สำโรงทาบ ทราบแล้วเปลี่ยน"   - June 29, 2023 Read more  

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  - June 26, 2023 Read more  

มอบรางวัลประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  - June 21, 2023 Read more  

โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และงานคืนสู่เหย้าชาว ส.ร.ค. ปี ๒๕๖๖  - June 17, 2023 Read more  

กิจกรรมแห่ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของนักเรียน  - June 15, 2023 Read more  

พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2566  - June 15, 2023 Read more  

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  - June 15, 2023 Read more  

โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี ๒๕๖๖  - June 2, 2023 Read more  

อบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร Y-STRONG SURIN ปีที่ 2  - May 27-28, 2023 Read more  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  - May 27, 2023 Read more  

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566  - May 22-23, 2023 Read more  

กิจกรรมค่าย "รู้ราก รู้หลัก รู้รักษ์ ส.ร.ค." นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, ปวช.1 ปีการศึกษา 2566  - May 11-12, 2023 Read more  

กิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566  - April 1-2, 2023 Read more  

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566  - March 25, 2023 Read more  

กิจกรรมรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1, ม.4, ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566  - March 11-15, 2023 Read more  

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (SME)  ปีการศึกษา 2566  - March 4-5, 2023 Read more  

บรรยากาศการรับสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ (SME)  - February 14-18, 2023 Read more