Follow US !

          

ระกาศ 

ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง ระเบียบว่าด้วย การตัดและเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  Read more

ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม พ.ศ. 2566  Read more

ประกาศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และ 80 ภาคเรียนที่ 1-2566 นักเรียนที่มีเวลาเรียน ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึง 80  Read more

รวมประกาศ

ระชาสัมพันธ์ 

ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ  Read more

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีกาศึกษา 2566 ระดับ สพม.สุรินทร์  Read more

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  Read more

กำหนดการถ่ายภาพอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2566 ตารางเวลาถ่ายภาพอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2566  Read more

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน  Read more

SAFE สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center  Read more

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ผยแพร่ผลงาน

เอกสารประกอบการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส Read more

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุรินทร์ Read more

ความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ปีการศึกษา 2565 (รอบการนิเทศ ครั้งที่ 1-2565) Read more

ผลการบริหารด้านคุณภาพวิชาการที่ส่งเสริมนโยบาย การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  Read more

แพร่ผลงาน รวมเผยแพร่ผลงาน

าวน์โหลด

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชา โดยการนำตัวชี้วัดระหว่าง ทางและตัวชี้วัดปลายทางลงสู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  Read more

เกียรติบัตรหกรรมวิชาการและสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  6-18 สิงหาคม 2566  Read more

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร แผน Active Learning  Read more

เกียรติบัตรวิทยากร หลักสูตร แผน Active Learning  Read more

เกียรติบัตรครูผู้สอนดี ระดับ SMART TEACHER 1/2565  Read more

คู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)  Read more

เกียรติบัตรโครงการ "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้สมรรถนะที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"  Read more

เกียรติบัตรค่ายก้าวใหม่ใน ส.ร.ค. ปีการศึกษา 2565  Read more

รวมดาวน์โหลด

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร - December 4, 2023 Read more 

Math Camp BRU 2023 - December 2-3, 2023 Read more 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ - December 1, 2023 Read more 

สถานที่จัดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ - December 1, 2023 Read more 

ฉีดวัคซีน (HPV) มะเร็งปากมดลูกในนักเรียนหญิง เข็มที่ 1 (เก็บตก) - November 30, 2023 Read more 

พิธีเปิด-ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด - November 29, 2023 Read more 

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  กระทรวงศึกษาธิการ คณะทำงาน >>