Follow US !

          

ระกาศ 

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (SME) ประจำปีการศึกษา 2567  Read more

ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง ระเบียบว่าด้วย การตัดและเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  Read more

ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม พ.ศ. 2566  Read more

รวมประกาศ

ระชาสัมพันธ์ 

สัปดาห์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2567  Read more

วิธีลงทะเบียนและการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Student Messenger (SM) สำหรับผู้ปกครอง  Read more

เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน  Read more

โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (คลิปสั้น TikTok)  Read more

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน  Read more

SAFE สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center  Read more

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ผยแพร่ผลงาน

เอกสารประกอบการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส Read more

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุรินทร์ Read more

ความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ปีการศึกษา 2565 (รอบการนิเทศ ครั้งที่ 1-2565) Read more

ผลการบริหารด้านคุณภาพวิชาการที่ส่งเสริมนโยบาย การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  Read more

แพร่ผลงาน รวมเผยแพร่ผลงาน

าวน์โหลด

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชา โดยการนำตัวชี้วัดระหว่าง ทางและตัวชี้วัดปลายทางลงสู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  Read more

เกียรติบัตรหกรรมวิชาการและสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  6-18 สิงหาคม 2566  Read more

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร แผน Active Learning  Read more

เกียรติบัตรวิทยากร หลักสูตร แผน Active Learning  Read more

เกียรติบัตรครูผู้สอนดี ระดับ SMART TEACHER 1/2565  Read more

คู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)  Read more

เกียรติบัตรโครงการ "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้สมรรถนะที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"  Read more

เกียรติบัตรค่ายก้าวใหม่ใน ส.ร.ค. ปีการศึกษา 2565  Read more

รวมดาวน์โหลด

กิจกรรมแสดงความยินดีแก่นายนพร นามสว่าง - February 19, 2024 Read more 

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ SME ปีการศึกษา 2567 - February 18, 2024 Read more 

ขอขอบคุณบริษัท Aerosoff ซัมมิทฟุตแวร์ - February 16, 2024 Read more 

กิจกรรม Debate การแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน - February 16, 2024 Read more 

กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 - February 15, 2024 Read more 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ รายวิชาบูรณาการ รดับชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2566 - February 14, 2024 Read more 

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  กระทรวงศึกษาธิการ คณะทำงาน >>