Follow US !

          

ระกาศ 

ประกาศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และ 80 ภาคเรียนที่ 1-2566 นักเรียนที่มีเวลาเรียน ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึง 80  Read more

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  Read more

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  Read more

ยกเลิก ประกาศเรียนออนไลน์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566  Read more

รวมประกาศ

ระชาสัมพันธ์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2567  Read more

นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2566  Read more

เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตรเนื่องในโครงการ วันสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา 2566  Read more

ประกวด คลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต  Read more

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน  Read more

SAFE สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center  Read more

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ผยแพร่ผลงาน

เอกสารประกอบการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส Read more

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุรินทร์ Read more

ความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ปีการศึกษา 2565 (รอบการนิเทศ ครั้งที่ 1-2565) Read more

ผลการบริหารด้านคุณภาพวิชาการที่ส่งเสริมนโยบาย การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  Read more

แพร่ผลงาน รวมเผยแพร่ผลงาน

าวน์โหลด

เกียรติบัตรหกรรมวิชาการและสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  6-18 สิงหาคม 2566  Read more

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร แผน Active Learning  Read more

เกียรติบัตรวิทยากร หลักสูตร แผน Active Learning  Read more

เกียรติบัตรครูผู้สอนดี ระดับ SMART TEACHER 1/2565  Read more

คู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)  Read more

เกียรติบัตรโครงการ "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้สมรรถนะที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"  Read more

เกียรติบัตรค่ายก้าวใหม่ใน ส.ร.ค. ปีการศึกษา 2565  Read more

รวมดาวน์โหลด

กิจกรรมแสดงความยินดี - October 2, 2023 Read more  

กิจกรรมอำลานักเรียนของครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 - September 29, 2023 Read more  

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2566 - September 28, 2023 Read more  

กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2566 - September 23, 2023 Read more  

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - September 22, 2023 Read more  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - September 21, 2023 Read more  

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  กระทรวงศึกษาธิการ คณะทำงาน >>