Follow US !

          

ระกาศ 

ประกาศการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 Read more

ประกาศการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ  Read more

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 (อนุมัติจบ 29 มีนาคม 2567)  Read more

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม ห้องเรียนปกติ ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2567  Read more

ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม พ.ศ. 2566  Read more

รวมประกาศ

ระชาสัมพันธ์ 

สัปดาห์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2567  Read more

วิธีลงทะเบียนและการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Student Messenger (SM) สำหรับผู้ปกครอง  Read more

เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน  Read more

โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (คลิปสั้น TikTok)  Read more

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน  Read more

SAFE สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center  Read more

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ผยแพร่ผลงาน

เอกสารประกอบการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส Read more

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุรินทร์ Read more

ความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ปีการศึกษา 2565 (รอบการนิเทศ ครั้งที่ 1-2565) Read more

ผลการบริหารด้านคุณภาพวิชาการที่ส่งเสริมนโยบาย การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  Read more

แพร่ผลงาน รวมเผยแพร่ผลงาน

าวน์โหลด

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชา โดยการนำตัวชี้วัดระหว่าง ทางและตัวชี้วัดปลายทางลงสู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  Read more

เกียรติบัตรหกรรมวิชาการและสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  6-18 สิงหาคม 2566  Read more

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร แผน Active Learning  Read more

เกียรติบัตรวิทยากร หลักสูตร แผน Active Learning  Read more

เกียรติบัตรครูผู้สอนดี ระดับ SMART TEACHER 1/2565  Read more

คู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)  Read more

เกียรติบัตรโครงการ "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้สมรรถนะที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"  Read more

เกียรติบัตรค่ายก้าวใหม่ใน ส.ร.ค. ปีการศึกษา 2565  Read more

รวมดาวน์โหลด

พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 - April 1, 2024 Read more 

อบรมเชิงปฏิบัติการการนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) - April 1, 2024 Read more 

กิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2567 - March 31, 2024 Read more 

กิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2567 - March 30, 2024 Read more 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา - March 28, 2024 Read more 

กิจกรรมสอบคัดเลือก นักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2567 - March 24, 2024 Read more 

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  กระทรวงศึกษาธิการ