Follow US !

          

ระกาศ 

ตารางสอน/ตารางเรียน 1/2567 Read more

การแต่งกายตามวันของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนและรหัสประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 Read more

รายชื่อนักเรียนและรหัสประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2567 Read more

ประกาศการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 Read more

ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม พ.ศ. 2566  Read more

รวมประกาศ

ระชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ รู้ราก รู้หลัก รู้รักษ์ ส.ร.ค. ประจำปีการศึกษา 2567  Read more

ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดย สพม.สุรินทร์  Read more

สัปดาห์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2567  Read more

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ผยแพร่ผลงาน

เอกสารประกอบการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส Read more

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุรินทร์ Read more

ความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ปีการศึกษา 2565 (รอบการนิเทศ ครั้งที่ 1-2565) Read more

ผลการบริหารด้านคุณภาพวิชาการที่ส่งเสริมนโยบาย การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  Read more

แพร่ผลงาน รวมเผยแพร่ผลงาน

าวน์โหลด

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชา โดยการนำตัวชี้วัดระหว่าง ทางและตัวชี้วัดปลายทางลงสู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  Read more

เกียรติบัตรหกรรมวิชาการและสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  6-18 สิงหาคม 2566  Read more

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร แผน Active Learning  Read more

เกียรติบัตรวิทยากร หลักสูตร แผน Active Learning  Read more

เกียรติบัตรครูผู้สอนดี ระดับ SMART TEACHER 1/2565  Read more

คู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)  Read more

เกียรติบัตรโครงการ "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้สมรรถนะที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"  Read more

เกียรติบัตรค่ายก้าวใหม่ใน ส.ร.ค. ปีการศึกษา 2565  Read more

รวมดาวน์โหลด

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - July 10, 2024 Read more 

ENGLISH AND CHINESE CAMP 2024 - July 6, 2024 Read more 

รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา ผ่านการนิเทศบูรณาการแบบพื้นที่เป็นฐานโดยใช้กระบวนการ PLC ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) ครั้งที่ 1/2567 - July 2, 2024 Read more 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ - July 1, 2024 Read more 

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 - June 26, 2024 Read more 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเชิงดิจิทัล จากบริษัทอักษรเจริญทัศน์ - June 20, 2024 Read more 

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  กระทรวงศึกษาธิการ