▌ รวมเผยแพร่ผลงาน

เอกสารประกอบการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส

เจ้าของผลงาน  นายภราดร บุญชม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุรินทร์

เจ้าของผลงาน  นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ

Read more

ความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ปีการศึกษา 2565 (รอบการนิเทศ ครั้งที่ 1-2565)

ผลการบริหารด้านคุณภาพวิชาการที่ส่งเสริมนโยบาย การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน

ผู้วิจัย สพม.สุรินทร์

Read more

โครงการของนักเรียน ม.6/6 ทวิศึกษา ที่เรียนวิทยาลัยการอาชีพ

การพัฒนารูปแบบติดตามและประเมินการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

ผู้วิจัย นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์

Read more

การประยุกต์ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการนิเทศแบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกบนระบบออนไลน์ ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการเปิดชั้นเรียน

คณะผู้วิจัย นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น และคณะ

Read more

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งต่อการเพิ่มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของ สพม.สร ปีการศึกษา 2563

คณะผู้วิจัย นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น และคณะ

Read more

ผลการวิจัยเรื่องสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน และเรื่องความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้วิจัย นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์

Read more

ผลการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา (SAR) โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้วิจัย โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

Read more

การประเมินโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา จังหวัดสุรินทร์

ผู้วิจัย นายวิโรจน์ เสียงสนั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา

Read more

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ SPS CARE Model โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์

ผู้วิจัย นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Read more

รายงานการประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์

ผู้วิจัย นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Read more

รายงานการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ “3SRK MODEL” “ สำโรงทาบวิทยาคมรักและห่วงใยใส่ใจในทุกความปลอดภัย”

ผู้วิจัย กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

Read more

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs)  เรื่อง ฉิกกูยโมไฮ (ผ้าไหมในท้องถิ่น) ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ผู้วิจัย นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

Read more

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR) โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

ผู้วิจัย โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 

Read more

การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง-กลุ่มมีปัญหา โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ จังหวัดสุรินทร์ 

ผู้วิจัย นายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์

Read more

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เรื่อง “ฉิกกูยโมไฮ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ผู้วิจัย นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

Read more

การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นวิธีการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรม ระดับชั้น ม.๕

ผู้วิจัย นายศุภกร บุญเผย  โรงเรียนพระแก้ววิทยา

Read more

กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังขะ สังกัด สพม.33

ผู้วิจัย นายบุญช่วย ถ้วยทอง โรงเรียนสังขะ

Read more

การประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนนาดีวิทยา สพม.33

ผู้วิจัย นายภักดี เติมสุข โรงเรียนนาดีวิทยา

Read more

รายงานการประเมินโครงการคุณธรรมส่องทางเสริมสร้างปัญญา โรงเรียนรัตนบุรี

ผู้วิจัย นายธงชัย สวัสดี โรงเรียนรัตนบุรี

Read more

การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม วิชาคณิตศาสตร์ ค32101 สำหรับนักเรียนชั้น ม.5

ผู้วิจัย นางน้ำฝน บุญมาก โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

Read more

รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ผู้วิจัย นายภูมินทร์ เจริญสุข โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

Read more

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ผู้วิจัย นางสาวลำจวน สีงาม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์

Read more

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

ผู้วิจัย นางสาวรัตนาภรณ์ สัชชานน์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม

Read more

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยศึกษาปีที่ ๔

ผู้วิจัย นางขวัญฤดี บุญศรี

Read more

ชุดกิจกรรม เรื่อง สารชีวโมเลกุล วิชาเคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางนิธิภรณ์ ภูนะยา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

Read more

ชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางรุ่งอรุณ อินทร์สอน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

Read more

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง ASEAN Community กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม

ผู้วิจัย ปรัชญาพร จันพุทซา โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม

Read more

แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การรู้เรื่องการอ่านตามแนวข้อสอบการประเมินระดับนานาชาติ ( PISA ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางวชิราภรณ์ มั่นคง โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

Read more

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางมะลิวัลย์ เป็นสมรักษ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

Read more

ชุดกิจกรรมการหาเวกเตอร์ลัพธ์โดยการเขียนรูป หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่แนวตรง วิชาฟิสิกส์ 1 รหัส ว 31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางโสภาพันธ์ บุญรอด โรงเรียนโคกยางวิทยา

Read more