เอกสารประกอบการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส

เจ้าของผลงาน  นายภราดร บุญชม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

m.5 ไฟฟ้าสถิต - pharadon bunchom.pdf
m.6 powerpointไฟฟ้ากระแส - pharadon bunchom.pdf