อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชา โดยการนำตัวชี้วัดระหว่าง ทางและตัวชี้วัดปลายทางลงสู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

เกียรติบัตรผู้เข้าอบรม ตัวชี้วัดระหว่างท.pdf