ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัด/หน่วยงานภายนอก

รับการศึกษาดูงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษา จากโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  - August 24, 2023 Read more  

ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จากโรงเรียนรัตนบุรี  Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  Read more  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  Read more  

  รองผอ.สพม.ศกยส ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  Read more 

 ต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังขะ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  Read more 

 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสังขะ  Read more