▌ รวมดาวน์โหลด 1/2565

 รวมคลังดาวน์โหลด

ครูผู้สอนดี ระดับ SMART TEACHER 1/2565

คู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA)

เกียรติบัตรโครงการ "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้สมรรถนะที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"

เกียรติบัตรค่ายก้าวใหม่ใน ส.ร.ค. ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565