▌ รวมดาวน์โหลด

 รวมดาวน์ 1/2565  รวมดาวน์ 2/2565     

เกียรติบัตร SMART TEACHER และ SMART DIRECTOR  ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หนังสือ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (OSOI) 2564

เกียรติบัตร SMART TEACHER และ SMART DIRECTOR  ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หนังสือ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (OSOI) 2564

เกียรติบัตรครูที่เข้ารับการอบรมครูแนะแนว ประจำปีงบประมาณ 2565

คู่มือการสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565

เกียรติบัตรการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในสถานการณ์ COVID-๑๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เกียรติบัตรการอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม

เกียรติบัตร SMART TEACHER   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เกียรติบัตรวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สำหรับผู้บริหาร ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร และโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์

แนวทางการเตรียมการเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

"เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง" : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

คู่มือ ว๙/๒๕๖๔ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปพ.5

ดาวน์โหลดชุดแบบอักษรพระราชทานจุฬาภรณ์ลิขิต

◉  Reference : cra.ac.th

Read More

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

◉  Reference : .pdf

Read More

สื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

◉  เว็บไซต์เพิ่มเติม : https://dopah.anamai.moph.go.th/th/vdo-gallery/3308 , https://chopachipa.org//home/news/268

◉  Reference : เพจ ChopaChipaRun

◉  Reference : .pdf

Read More

หลักเกณฑ์การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564

◉  เว็บไซต์เพิ่มเติม : https://www.studentact.net/news/176/2

  Reference  : .pdf

Read More

เอกสารกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เอกสารกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๖๒ เขต

เอกสารการประชุมสัมนาทางวิชาการ "การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ School Brain Bank คลังสมองของโรงเรียน" (30 ม.ค. 64)

เกียรติบัตรโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หนังสือวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

เกียรติบัตรโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คู่มือการดำเนินงานโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560

คำสั่งปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

แบบฟอร์ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2563 

แบบรายงานการนิเทศภายใน/ครูรายบุคคล

แบบฟอร์มหน่วยและแผนอิงมาตรฐาน 

แบบฟอร์มเล่มสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้  

จำนวนครูและบุคลากร (14 สิงหาคม 2563) 

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (update 10 ก.ค. 63)