ประกวด คลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ "ต้านทุจริต"

       SRK STRONG ปี2
งานนโยบายโรงเรียนสุจริต โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

       เรื่อง กิจกรรมการแข่งขันประกวด คลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อเพื่อช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองในอำเภอสำโรงทาบ
ได้ทราบถึงพฤติกรรมการทุจริต เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นให้เป็นคนสุจริต
และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 5,000 บาท


       ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 4 กรกฎาคม 2566

 ❐ ช่องทางการส่งผลงาน ดังนี้ 

1. กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบไฟล์วิดีโอ Click 

หรือ 

2. ส่งไฟล์วิดีโอผ่านช่องทางไลน์ส่วนตัว ครูอารีรัก ผมน้อย Click 

 ❐ เกณฑ์ในการส่งผลงาน

1. เป็นนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ทีมละ 3-5 คน 

2. ครูที่ปรึกษา 1คน 

3. คลิปวิดีโอ ความยาว ไม่เกิน 5 นาที 

4. ส่งคลิปวิดีโอ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

 ❐ ติดตามประกาศผลรางวัลได้ที่

 ที่มา :

- งานนโยบายโรงเรียนสุจริต โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
- งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม