ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ

   ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมที่สนใจ
สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ